Tildelingskriterier ved årlig fordeling

1. Ansatte og pensjonister i Oslo Havn KF kan søke om å få leie ferieleiligheten.


2. Søkere som ikke tidligere har vært leietakere har forrang.


3. Yrkesaktive søknadsberettigede har forrang i perioden fra mai til oktober samt ved årlig førstefordeling.


4. Ved flere søkere til samme leieperiode, skjer tildeling på følgende måte:


Søker med færrest uker til sammen, de to foregående sesonger, gis forrang.

Ved fortsatt likt antall uker, gis søker forrang som har færrest uker i sesong forut for sesongen det søkes om.

Ved fortsatt likhet foretar feriehjemskomiteen loddtrekning sammen med en representant fra personalseksjonen Oslo Havn KF

5. I vinterferien (uke 8) og høstferien (uke 41 i Hedmark og uke 40 her hjemme) har ansatte med barn i skolepliktig alder fortrinnsrett til leie. Fortrinnsretten gjelder frem til barnet/barna er fylt 18 år.


6. Liste for utleie for ferieåret kommende år, legges ut på disse sider med minimum to ukers søknadsfrist.


Søknad må skje skriftlig/per e-post til feriehjemskomiteen. Oversikt over tildelte uker offentliggjøres medio okt/november hvert år.


OBS: Søknader må defineres pr uke, ikke fra dato til dato. Til/fra dato ønsker vil ikke bli vurdert i den årlinge førstegangsfordelingen.


7. Ledige uker etter søknadsfristens utløp tilbys alle søknadsberettigede etter ”førstemann til mølla-prinsippet”.